Podmínky & Pravidla 

V případě jakýkoliv dalších dotazů, či technických problémů nás prosím neváhejte kontaktovat na email: support@notesoo.cz

 

 

ČINNOST PROVOZOVATELE

Provozovatel na stránkách provozuje sociální síť, která umožňuje uživatelům svobodnou diskusi v mezích právního řádu. Stránky představují alternativu k zavedeným sociálním sítím, které se vyznačují menší mírou svobody v rámci diskusi a které do interakce uživatelů značně zasahují.

UŽIVATELSKÉ ÚČTY

Provozovatel poskytuje uživatelům prostor pro jejich vzájemnou diskusi a interakci, která je realizovaná prostřednictvím uživateli založených uživatelských účtů.

Založit uživatelský účet si nesmí ten:

    • kdo coby fyzická osoba nedovršil 15 let věku,
    • kdo byl v minulosti odsouzen pro spáchání trestného činu obchodování s lidmi, omezování svobody vyznání, útisku, neoprávněného nakládání s osobními údaji, znásilnění, sexuálního nátlaku, pohlavního zneužití, kuplířství, šíření pornografie, výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, účasti na pornografickém představení, navazování nedovolených kontaktů s dítětem, ohrožování výchovy dítěte, založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia,
    • kterému v minulosti byl zablokován či smazán uživatelský účet provozovatelem v důsledku porušování smluvních podmínek nebo zásad provozovatele,
    • kdo není oprávněn k používání stránek v důsledku příslušných právních předpisů.

Každý uživatel smí založit pouze jeden uživatelský účet, přičemž o své osobě musí poskytnout veškeré údaje povinně vyžadované provozovatelem a tyto informace musí být pravdivé.

O zpracování osobních údajů provozovatel informuje uživatele v samostatném dokumentu.

Uživatelský účet nemusí být uživateli dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

CHOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH

Uživatel je oprávněn prohlížet obsah stránek a v rozsahu, ve kterém to stránky umožňují a předpokládají, sám obsah dotvářet, vytvářet a nahrávat.

Majitelem uživatelského účtu je provozovatel, který má možnost účet kdykoli smazat bez uvedení důvodu a předchozího upozornění a to zejména v případě porušování pravidel, kdy uživatel sdílí vulgární obsah, pornografii a jiné níže uvedené. V takovém případě nemá dotčený návštěvník právo na jakoukoli kompenzaci či náhradu škody. Svůj uživatelský účet může uživatel kdykoli smazat i sám.

Veškerý uživatelem vytvářený nebo nahrávaný obsah, příspěvky, případně jakékoli úpravy obsahu a jiné projevy uživatele musí být v souladu s běžnými pravidly slušnosti, zejména by neměly být podvodné, vulgární, urážlivé, diskriminační či rasistické, také nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí narušovat práva duševního vlastnictví třetích stran. Porušování může vést ke smazání účtu uživatele.

Usilujeme o maximální zabezpečení stránek, nicméně nejsme schopni uhlídat vstup třetích osob do uživatelských účtů kvůli zpřístupnění přístupových údajů samotným návštěvníkem nebo jejich prolomení. Doporučujeme zvolit si dostatečně bezpečné heslo (velké i malé znaky, alespoň jedna číslice a speciální znak). Za narušení účtu kvůli zpřístupnění přístupových údajů nebo jejich prolomení neneseme odpovědnost.

Uživatele vytvářený nebo nahrávaný obsah a způsob užívání stránek nesmí obsahovat viry nebo škodlivé kódy, nesmí být pro stránky závadný, nesmí je zablokovat nebo přetížit či narušit jejich správné fungování.

Za obsah stránek vytvořený nebo nahraný uživateli, popřípadě za jiné projevy uživatele učiněné prostřednictvím stránek, nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Provozovatel je oprávněn obsah uživatele bez uvedení důvodu upravit, přesunout, anebo smazat ze stránek, popřípadě jiným vhodným způsobem obsah znepřístupnit nebo znemožnit další diskusi o takovém obsahu, pokud tak uznáme za vhodné.

Pokud je součástí obsahu vytvořeného nebo nahraného uživatelem reklama, nesmí být tato reklama v rozporu s právem státu osob, na které je tato reklama cílena, stejně jako s právem státu, ve kterém je usazený uživatel a českým právním řádem. Reklama nahraná či vytvořená uživatelem nesmí propagovat služby či produkty, které nejsou v souladu s běžnou morálkou, které jsou podvodné či klamavé a které určeny výhradě osobám starším 18 let a dále následující produkty: nelegální produkty a služby, drogy a vše, co s drogami souvisí, nebezpečné doplňky stravy, služby finančního poradenství, půjčky a úvěry.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli smazat obsah, který obsahuje reklamu, a to i bez předchozího upozornění.

Obsah vytvořený nebo nahraný uživateli v žádném případě nevyjadřuje názor provozovatele.

Uživatel může upozornit na obsah, který odporuje těmto podmínkám anebo je v rozporu s právními předpisy, přičemž veškerá upozornění provozovatel dle svých možností prověří a případně učiní příslušná opatření. Na základě podnětu anebo na základě vlastního uvážení jsme mj. oprávnění dočasně omezit uživateli možnost vytvářet a nahrávat obsah (udělit tzv. ban).

Nahlásit nevhodný komentář porušující pravidla může každý uživatel na emailovou adresu: abuse@notesoo.cz

AUTORSKÁ PRÁVA

Všichni uživatelé jsou povinni respektovat autorská práva třetích stran, což znamená, že uživatelé nesmí nahrávat obsah, který by porušoval autorská práva jiného subjektu, nesmí nezákonným způsobem zasahovat do autorských práv ostatních uživatelů aj.

Pokud uživateli svědčí autorská práva k obsahu, který na stránky uživatel nahraje, svědčí i po nahrání obsahu uživateli.

K nahranému obsahu uděluje uživatel provozovateli časově neomezenou, nevýhradní, celosvětovou a bezúplatnou licenci k použití v rámci marketingových činností a provozu stránek, přičemž provozovatel může licenci převést na jiný subjekt, případně jinému subjektu udělit podlicenci. Provozovatel obsah uživatele nicméně nepoužívá jinak, než v souvislosti se stránkami. Licence zaniká okamžikem, kdy dojde ke smazání obsahu z veškerých systémů provozovatele.

Uživatel je oprávněn jím nahraný obsah kdykoli smazat ze svého uživatelského účtu, a to jednotlivě, anebo v celku. V případě smazání obsahu z uživatelského účtu může smazaný obsah nadále po určitou dobu zůstávat součástí systémů provozovatele a může být provozovatelem v rámci licence užíván, a to po dobu nezbytně nutnou.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Veškerá ujednání mezi uživatelem a provozovatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah mezi provozovatelem a uživatelem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky, přičemž sudištěm bude Okresní soud v Berouně.

Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do stránek nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením.

V případě, že vyjde najevo neplatnost či neúčinnost jakéhokoli ujednání těchto podmínek, zavazují se strany je nahradit ujednáním platným a účinným, které mu bude svojí povahou a účelem nejbližší.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit či doplnit.